Adresný bod


Zameranie adresného bodu

 

Služba obsahuje:

 • geodetické zameranie adresného bodu
 • transformácia do Európskeho terestrického referenčného systému 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89
 • elaborát zamerania adresného bodu – 2 rovnocenné vyhotovenia

 

Základné informácie:

 • podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava
 • elaborát adresného bodu tvorí nezávislý elaborát od geometrického plánu
 • adresný bod sa zameria využitím geodetických metód priameho merania v teréne  (smú ju robiť iba osoby s oprávnením vykonávať geodetické a kartografické činnosti)
 • adresný bod sa vyjadruje v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktoré sa získavajú na základe zamerania adresného bodu
 • zameranie adresného bodu obsahuje popisnú časť a grafickú časť – náležitosti elaborátu sú podľa Vyhlášky 142/2015 Z. z.

 

 

Doplňujúce informácie:

Nový zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries vypracovalo ministerstvo vnútra základe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Dôvodom bola potreba legislatívnej úpravy registra adries ako jedného zo štyroch základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.  Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov, bez ich väzby na osoby, ktoré k nim disponujú právami.

Správcom registra adries bude ministerstvo vnútra. Ministerstvo bude zapisovať, vymazávať a opravovať v registri v zákone vymenované údaje o adrese a tiež identifikátor adresy.
Identifikátor adresy určí ministerstvo každej adrese pri jej vzniku.

Správa už existujúcich adresných bodov

 • Obce budú povinné skontrolovať správnosť a úplnosť adresných bodov v svojej pôsobnosti
 • Ak obec zistí nesúlad so skutočným stavom v rámci dodanej mapovej aplikácie budú existovať nástroje, ktoré umožnia editáciu chybných adresných bodov

Tvorba nových adresných bodov

 • Adresné body budú vznikať presne stanovenou metodikou v rámci vytvárania geometrického plánu jednotlivých pozemných stavieb, v rámci stavebného konania k týmto stavbám, alebo dodatočným zameraním
 • Obec bude povinná takto vytvorený adresný bod vložiť do registra adries

 

Od 1. júla 2015 má verejnosť k dispozícii elektronické služby registra adries. Dostupné sú na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk a tiež aj na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk. Každý môže požiadať napríklad o podrobné údaje o adrese. Ak je už v informačnom systéme adresný bod ukazujúci vchod do budovy, jeho grafická prezentácia sa zobrazí na mape. Ďalšou zo služieb je overenie údajov o adrese. Požiadať možno aj o dataset, čiže súbor údajov o adresách obce alebo jej častí podľa vlastných zvolených kritérií, ktorý systém doručí žiadateľovi v štruktúrovanej forme do elektronickej schránky. Pre využitie tejto služby je potrebné, aby občan bol držiteľom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom.