Page Tags: Vlastníctvo


Zisťovanie vlastníctva v katastri nehnuteľností

Zisťovanie vlastníctva v katastri nehnuteľností

.

Ak potrebujete zistiť pre právne úkony alebo pre vlastnú potrebu vlastníctvo v predchádzajúcom právnom stave, ktoré je teraz zapísané na liste vlastníctva v registri „C“ alebo v registri „E“ alebo nie je evidované na žiadnom liste vlastníctva prípadne je evidované na „hluchom“ liste vlastníctva táto služba je pre Vás.

.

„Hluchým“ listom vlastníctva nazývame taký list vlastníctva, na ktorom

a) nie je v majetkovej podstate uvedená nehnuteľnosť, alebo
b) na ňom nie sú zapísané všetky spoluvlastnícke podiely.

.

Vlastníctvo v katastri nehnuteľností zisťujeme podľa požiadaviek klienta a kvality podkladov v danom katastrálnom operáte.

.

.

V rámci tejto služby zisťujeme nasledovné vlastnícke pomery:

  • zisťovanie vlastníctva k parcele evidovanej v registri „C“
  • zisťovanie vlastníctva k parcele evidovanej v registri „E“
  • zisťovanie vlastníctva k parcele evidovanej v pozemkovej knihe
  • zisťovanie vlastníctva k „hluchým“ listom vlastníctva
  • zisťovanie vlastníctva k parcelám, ktoré nemajú založený list vlastníctva
  • zisťovanie histórie vlastníctva k parcelám registra „C“  alebo „E“

(Podľa stavu príslušného katastrálneho operátu je možné zistiť históriu parcely až 100 rokov dozadu.)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • nájdeme vašu nehnuteľnosť podľa názvu obce, mena a priezviska, dátumu narodenia, mena a priezviska manžela, manželky, matky…
  • nájdeme majiteľa cudzej nehnuteľnosti na základe ukázania konkrétnej nehnuteľnosti v teréne alebo v katastrálnej mape