Vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb


Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku.

Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi.

Pri vytyčovaní hraníc pozemkov využívame najnovšiu techniku – naše prístrojové vybavenie.

 

Obsah služby vytýčenie hranice pozemku

 

 

 

 

Užitočné informácie o vytýčení hraníc pozemku podľa vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a podľa smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov (S 74.20.73.43.00) nájdete priamo na našej stránke.

.

 

.

Vytýčenie stavby 

Vytýčenie sa realizuje na základe podkladov od projektanta. Rozsah vytýčenie sa určuje podľa požiadaviek klienta.

Najčastejšie sa vytyčuje polohová a výšková poloha stavby, hlavné polohové čiary alebo hlavné osi, hlavné polohové a výškové body trás.

Pri vytyčovaní stavby využívame najnovšiu techniku – naše prístrojové vybavenie.

 

 

Obsah služby vytýčenie stavby

 

 

 

 Užitočné informácie o vytýčení stavieb podľa  vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii  v znení neskorších  predpisov nájdete priamo na našej stránke.