Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí


Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí

Geometrický plán sa vyhotovuje na obnovu pôvodných pozemkov ako  napr. vyčlenenie pôvodného pozemku z poľnohospodárskeho družstva.

 

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • vytýčenie nových parciel registra KN-C
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
  • vyhotovenie zmluvy

 

 

 

Užitočné informácie o geometrickom pláne podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z.zo katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k hnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a podľa Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov  (S 74.20.73.43.00) nájdete priamo na našej stránke.