Vytýčenie hranice pozemku


Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku.

Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi.

Pri vytyčovaní hraníc pozemkov využívame najnovšiu techniku – naše prístrojové vybavenie.

 

Služba obsahuje:

  • vytýčenie hranice pozemku v teréne
  • protokol o vytýčení hraníc pozemkov
  • účasť geodeta pri podpisovaní protokolu o vytýčení hranice pozemku vlastníkmi susedných pozemkov
  •  vytyčovací náčrt
  •  technickú správu o vytýčení hranice pozemku
  •  zoznam súradníc bodov
  • výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov v elektronickej podobe (PDF, DWG, DXF, DGN)
  • autorizačné overenie
  • podanie výsledného operátu z vytýčenia hraníc pozemkov do katastra nehnuteľností a zaplatenie správnych poplatkov za podanie

 

 

 

Užitočné informácie o vytýčení hraníc pozemku podľa vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a podľa smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov (S 74.20.73.43.00) nájdete priamo na našej stránke.