Základná mapa diaľnice


Základná mapa diaľnice

3d ZMD

 

Základná mapa diaľnice (ZMD) je základným dokumentom systematicky vyhotovovaným v priebehu výstavby, prevádzky a údržby diaľnic, rýchlostných ciest a diaľničných privádzačov. Správcom ZMD je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS). ZMD je súčasťou dokumentácie skutočného realizovania stavby diaľnic.

Obsahom ZMD sú:

 • ƒ bodové polia, 
 • ƒ polohopis, 
 • ƒ výškopis, 
 • ƒ popis, 
 • ƒ inžinierske siete, 
 • ƒ dopravné značenie, 
 • ƒ objekty špeciálneho určenia, 
 • ƒ digitálna ortofotomapa.

 

ZMD sa vyhotovuje v digitálnej podobe v počítačovom prostredí použitím zvoleného grafického a databázového systému. Vyhotovuje sa v územných celkoch (mapovacích jednotkách), ktoré sú totožné so základnými jednotkami pre údržbu diaľnic – úsekmi diaľnic jednotlivých Stredísk správy a údržby diaľnic (SSÚD) alebo Stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR). Územný celok začína a končí v priesečníku osí diaľnice a mimoúrovňovej cestnej komunikácie, križujúcej diaľnicu na začiatku a na konci územného celku.

Na vyhotovenie analógových grafických výstupov ZMD sa definuje klad mapových listov. Tento vychádza z kladu mapových listov Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky (ZM SR VM) mierky 1:1000. Mapové listy sa vyhotovujú bez prekrytu, ako neúplné, obsahujúce len grafické znázornenie záujmového územia diaľnice, vrátane areálu SSÚD alebo SSÚR.

Súčasťou elaborátu ZMD je príručná mapa diaľnice (PMD) a analógový grafický výstup areálu SSÚD alebo SSÚR.

 

Vizualizácia ZMD

Súčasťou dodávky ZMD je 3D vizualizácia ZMD a 2D prehliadací nástroj umožňujúci rýchle zobrazovanie všetkých výkresov DGN v štruktúre ZMD a digitálnej ortofotomapy.

 

Odovzdávanie údajov

ZMD tvorí digitálny elaborát v elektronickej verzii a analógový elaborát vrátane grafických mapových príloh (ZMD, PMD). 

Elaborát v analógovom tvare obsahuje:

 • ƒ technickú správu o zbere údajov a o bodovom poli, 
 • ƒ prehľadný náčrt bodov bodového poľa, 
 • ƒ zoznam súradníc a výšok bodov bodového poľa, 
 • ƒ geodetické údaje novozriadených bodov s trvalou stabilizáciou, 
 • ƒ geodetické údaje lokalizačných bodov, pomocných bodov priestorovej osi diaľnice, 
 • ƒ zoznam správcov inžinierskych sietí, 
 • ƒ vyjadrenia správcov inžinierskych sietí o priebehu a označení sietí, 
 • ƒ analógové grafické výstupy ZMD

 

Výsledný elaborát je zviazaný v tvrdom obale s rozoberateľnou väzbou. 

 

Počet elaborátov ZMD v digitálnej a analógovej forme sa stanoví po dohode so správcom ZMD. Ak správca neurčí inak, odovzdajú sa tri kópie digitálnych elaborátov v elektronickej verzii na CD-ROM alebo DVD nosiči, tri kópie analógových elaborátov a desať kópii analógových grafických príloh (ZMD a PMD).

 

 

Aktívny 3D Model SSUD Považská Bystrica D1.

(Zobrazí sa iba v prehliadači Internet Explorer)

 

 

TP 07/2010 Základná mapa diaľnice. Vyhotovenie, údržba a obnovapríloha č.1príloha č.2príloha č.3príloha č.4,príloha č.5príloha č.6príloha č.7príloha č.8.