Výkon autorizovaného geodeta a kartografa na stavbe


 VYHLÁŠKA 300/2009 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo 14. júla 2009,  ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Geodetické a kartografické

činnosti vo výstavbe

§ 30

(1) Geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb sú zabezpečované prostredníctvom autorizovaných geodetov a kartografov jednotlivých účastníkov výstavby.

Fázami výstavby sa rozumie:

a) fáza spracovania projektovej dokumentácie stavby,

b) fáza realizácie stavby,

c) fáza kolaudácie a prevádzky stavby.

(2) Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje:

a) prípravu mapových podkladov,

b) vyhotovenie geodetických podkladov na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a z lesných pozemkov,

c) geodetické údaje bodov geodetických základov a podrobných geodetických bodov.

(3) Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf projektanta (zhotoviteľa projektu) zabezpečuje:

a) vypracovanie projektu vytyčovacej siete,

b) spoluprácu s projektantom,

c) kontrolu vytyčovacích výkresov na vytýčenie priestorovej polohy objektov,

d) kontrolu vytyčovacích výkresov na podrobné vytýčenie.

(4) Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje:

a) protokolárne odovzdanie geodetických a kartografických podkladov súvisiacich so stavbou zhotoviteľovi,

b) vybudovanie vytyčovacej siete a určenie jej parametrov, jej ochranu pred poškodením a jej odovzdanie zhotoviteľovi,

c) vyznačenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu v areáli staveniska,

d) kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác,

e) vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako je vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a

hlavných polohových bodov trás, hlavných výškových bodov v súlade s územným rozhodnutím a protokolárne odovzdanie zhotoviteľovi,

f) tvorbu informačného systému výstavby z projektovej dokumentácie pri líniových stavbách,

g) kontrolu geodetických a kartografických činností zhotoviteľa v priebehu výstavby,

h) kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek predkladaných zhotoviteľom na fakturáciu.

(5) Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf projektanta (zhotoviteľa projektu) zabezpečuje kontrolu dodržiavania projektovaných parametrov stavebných objektov v spolupráci s autorským dozorom.

(6) Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa zabezpečuje:

a) protokolárne prevzatie geodetických podkladov súvisiacich so stavbou, vytyčovacej siete od autorizovaného geodeta a kartografa stavebníka vrátane kontrolného merania terénu pred začatím zemných prác,

b) realizáciu podrobného vytýčenia jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane kontroly podkladov a výkresov podrobného vytýčenia,

c) realizáciu merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako aj terénnych úprav a priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a technologických zariadení,

d) vypracovanie projektu na meranie posunov a deformácií stavieb, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia,

e) meranie posunov a deformácií stavieb počas výstavby, ako aj základné meranie posunov a deformácií pred kolaudáciou stavby, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia,

f) vyhotovenie technickej účelovej mapy (základná mapa diaľnice, základná mapa závodu, základná mapa letiska, technická mapa mesta, atď.), ak si to vyžaduje stavebník,

g) meranie a kvantifikáciu geodeticky merateľných položiek vykonaných stavebných prác, ktoré sa predkladajú na fakturáciu stavebníkovi,

h) archivovanie meračských dokumentov, vytyčovacích výkresov, vytyčovacích protokolov a záznamov v stavebnom denníku.

(7) Pri kolaudácii stavieb a následnej prevádzke stavieb autorizovaný geodet a kartograf stavebníka zabezpečuje:

a) súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných stavebných prác,

b) porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov,

c) meranie posunov a deformácií objektov a zariadení, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia.

§ 31
Budovanie vytyčovacích sietí

(1) Projekt vytyčovacej siete stavby alebo komplexu stavieb obsahuje
a) geodetický systém a jeho realizáciu pre meračské a výpočtové práce,
b) situáciu rozmiestnenia jednotlivých priestorových, polohových a výškových bodov,

c) číslovanie bodov, spôsob stabilizácie bodov a spôsob ich ochrany pred poškodením,
d) vyžadovanú priestorovú presnosť určenia bodov vzhľadom na body geodetických základov,
e) vyžadovanú relatívnu alebo lokálnu priestorovú presnosť určenia bodov potrebnú na realizáciu stavby,
f) návrh metódy merania, výpočtu a určenia parametrov siete a ich charakteristík presnosti,
g) predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov vytyčovacej siete,
h) technickú správu.
(2) Konfiguráciu a štruktúru vytyčovacej siete navrhne autorizovaný geodet a kartograf v súlade s tvarom a charakterom stavby alebo súboru stavieb tak, aby boli určené súradnice a výšky bodov vytyčovacej siete v platných národných realizáciách záväzných geodetických systémov v súlade s § 2.
(3) Vytyčovacia sieť, ktorá je z hľadiska charakteru a potrieb stavby budovaná v miestnom súradnicovom a výškovom systéme, sa pripojí na geodetické základy.
(4) Výsledný elaborát z budovania a merania vytyčovacej siete obsahuje
a) technickú správu,
b) situáciu rozmiestnenia jednotlivých bodov siete,
c) observačný plán a spôsob observácie,
d) zoznam súradníc a výšok bodov aj v platnej národnej realizácii geodetického systému a ich geodetické údaje,
e) absolútne charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov,
f) relatívne charakteristiky presnosti a stredné súradnicové chyby, v prípade viacetapových sietí kovariančnú maticu bodov.

§ 32
Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb

(1) Jednoznačnú priestorovú polohu projektovanej stavby stanovuje koordinačný výkres, na základe ktorého sa vyhotovujú vytyčovacie výkresy jednotlivých objektov.
(2) Vytyčovací výkres priestorovej polohy obsahuje súradnice a vytyčovacie prvky umožňujúce vytýčenie priestorovej polohy objektu v súradnicovom systéme stavby, ktorý je realizovaný vytyčovacou sieťou stavby vybudovanou podľa § 31.
(3) Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby v platných realizáciách záväzných geodetických systémov zahŕňa vytýčenie
a) hlavnej polohovej čiary,
b) hlavnej osi, hlavných bodov trasy, charakteristických bodov,
c) hlavných výškových bodov.
(4) Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby realizuje autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa na základe vytyčovacieho výkresu na podrobné vytýčenie.
(5) Vytyčovací výkres na podrobné vytýčenie obsahuje
a) situovanie jednotlivých stavieb a ich častí,
b) súradnice a výšky vytyčovaných bodov alebo
c) číselné hodnoty vytyčovacích prvkov, ktoré sa vzťahujú na body vytyčovacej siete alebo na hlavné osi vytyčovaného objektu.
(6) Podrobné vytyčovanie objektu je
a) vytyčovanie rozmeru a tvaru objektu vo vodorovnom a zvislom smere,
b) vytyčovanie jednotlivých častí a konštrukčných prvkov vnútri objektu na základe vytýčenia priestorovej polohy objektu.
(7) Z vytyčovania sa vyhotovuje a odovzdáva protokol o vytýčení. Protokol o vytýčení objektu môže byť aj súčasťou záznamu do stavebného denníka.
(8) Protokol o vytýčení priestorovej polohy a protokol z podrobného vytyčovania obsahuje
a) technickú správu,
b) zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov,
c) záznam o nezávislom kontrolnom vytýčení (kontrola správnosti vytýčenia),
d) grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov,
e) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb.
(9) Protokol o vytýčení stavby alebo technologického zariadenia sa odovzdáva spolu s vytyčovacím výkresom ako záväzný dokument pri kolaudácii objektu.

§ 33
Kontrolné meranie geometrických parametrov

(1) Kontrola geometrických parametrov stavieb a ich častí priemyselných objektov a zariadení je kontrola geometrických podmienok, ako je priamočiarosť, rovnobežnosť, rovinnosť, kolmosť, zvislosť a konštantný sklon. Táto kontrola sa vykonáva na stavbách, na súboroch stavieb, v priemyselných závodoch, v priemyselných parkoch, vo výrobných halách, v ktorých treba kontrolovať technologické zariadenia ako žeriavové dráhy a žeriavy, rotačné pece, valcovacie stolice, turbogenerátory a rozsiahle oceľové konštrukcie.
(2) Výsledkom kontrolného merania geometrických parametrov je
a) číselné a grafické znázornenie meraných parametrov,
b) porovnanie nameraných údajov s krajnými hodnotami uvádzanými v projekte alebo v normách
c) technická správa s konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie spĺňa alebo
nespĺňa kritériá projektu alebo normy.

§ 34
Meranie posunov a deformácií stavieb a technologických zariadení

(1) Posun a deformácia stavby alebo technologického zariadenia sú zmeny v priestorovej polohe a tvare objektu vplyvom zaťaženia základovej škáry, vplyvom dynamických prevádzkových účinkov a ďalších faktorov pôsobiacich na objekt v danom priestore a čase. Zmeny sa určujú priamym geodetickým meraním vzhľadom na základnú etapu merania alebo predchádzajúce etapy merania.
(2) Meranie posunov a deformácií sa vykonáva na inžinierskych stavbách6) a technologických zariadeniach, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti, bezporuchovej výstavby a prevádzky, a na objektoch zakladaných na nepriaznivých geologických podmienkach alebo v poddolovanom území. Meranie posunov a deformácií sa vykonáva aj pri okolitých objektoch v blízkosti novej výstavby, ktorých stabilita môže byť výstavbou ohrozená.
(3) Osobitnou skupinou merania posunov a deformácií sú merania posunov počas zaťažovacej skúšky stavieb a mostov. Tieto merania majú kontrolný charakter a slúžia na overenie statickej a dynamickej funkcie a kvality zaťažovanej konštrukcie. Predmetom merania sú
a) zvislé posuny základových konštrukcií,
b) vodorovné a zvislé posuny stavby,
c) naklonenie nosných konštrukcií.
(4) Podrobné usmernenia o projekte merania posunov a deformácií, realizácii merania a vyhodnocovania zaťažovacích skúšok uvádzajú technické normy.
(5) Elaborát z merania a vyhodnotenia posunov a deformácií stavieb a technologických zariadení sa odovzdáva správcovi a prevádzkovateľovi stavby alebo zariadenia. Predmetný elaborát obsahuje:
a) technickú správu,
b) definíciu a realizáciu vzťažného systému a jeho vzťah k záväzným geodetickým systémom,
c) situáciu rozmiestnenia vzťažných a pozorovaných bodov,
d) zoznam súradníc a výšok vzťažných a pozorovaných bodov,
e) relatívne charakteristiky presnosti pozorovaných bodov voči vzťažným bodom, stredné súradnicové chyby, v prípade viacetapových sietí kovariančnú maticu bodov,
f) grafické znázornenie posunov, geodetickú interpretáciu dosiahnutých výsledkov.