Page Tags: Účel GP


Geometrické plány

Účely na ktoré vyhotovujeme geometrické plány

 

Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností

Geometrický plán sa vyhotovuje na rozdelenie nehnuteľností napr. na rozparcelovanie na stavebné pozemky, rozdelenie záhrad a iné rozdelenie.

obsah služby geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností

 

Geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností

Geometrický plán sa vyhotovuje na  zlúčenie viacerých pozemkov do väčších celkov.

obsah služby geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností

 

Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľností

Geometrický plán sa vyhotovuje na zmena priebehu vlastníckej hranice medzi susedmi.

obsah služby geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľností

 

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

Geometrický plán sa vyhotovuje na určenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nemajú založený list vlastníctva v registri KN-C.

obsah služby geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

 

Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí

Geometrický plán sa vyhotovuje na obnovu pôvodných pozemkov ako  napr. vyčlenenie pôvodného pozemku z poľnohospodárskeho družstva.

obsah služby geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí

 

Geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Geometrický plán sa vyhotovuje na zameranie novostavby domu, garáže, spevnených plôch, inžinierskych stavieb a iných stavieb ku ktorým je potrebné vydanie kolaudačného rozhodnutia.

obsah služby geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geometrický plán sa vyhotovuje ako doklad k hypotekárnemu úveru. 

obsah služby geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

 

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku

Geometrický plán sa vyhotovuje na zmenu druhu pozemku napr. zmenu poľnohospodárskej a lesnej pôdy na zastavanú plochu alebo ostatnú plochu na trvalé trávnaté porasty a iné druhy pozemkov.

obsah služby geometrický plán na zmenu druhu pozemku

 

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena sa vyhotovuje za účelom zabezpečenia práva prechodu osôb, automobilov a uloženia inžinierskych sietí.

obsah služby geometrický plán na zriadenie vecného bremena

 

Geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva

Geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva sa vyhotovuje keď na časť parcely existuje doklad o duplicite vlastníctva.

obsah služby geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva

 

Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu vyhotovujeme  ako grafické zobrazenie novo navrhovaných hraníc pozemkov. Súčasťou je aj výpočet výmer. Slúži tiež ako podklad pre ďalšie rokovania.

obsah služby návrh geometrického plánu