Návrh geometrického plánu


Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu vyhotovujeme  ako grafické zobrazenie novo navrhovaných hraníc pozemkov. Súčasťou je aj výpočet výmer. Slúži tiež ako podklad pre ďalšie rokovania.

 

Služba obsahuje:

  • návrh geometrického plánu – grafická časť, výkaz výmer
  • návrh geometrického plánu v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

 

 

Užitočné informácie o geometrickom pláne podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k hnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a podľa Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov  (S 74.20.73.43.00) nájdete priamo na našej stránke.