Geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností


Geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností

Geometrický plán sa vyhotovuje na  zlúčenie viacerých pozemkov do väčších celkov.

 

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • vytýčenie hranice zlúčených pozemkov
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
  • vyhotovenie zmluvy

 

 

 

Užitočné informácie o geometrickom pláne podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z.zo katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k hnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a podľa Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov  (S 74.20.73.43.00) nájdete priamo na našej stránke.