Vyhotovenie zmlúv


Vyhotovenie zmlúv

 

V prípade záujmu zabezpečujeme aj súvisiace služby. Medzi najčastejšie patrí vyhotovenie zmlúv, návrhov a žiadostí.

 

 

  • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Kúpno-predajné zmluvy

Zámenné zmluvy

Darovacie zmluvy

Zmluvy o vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu

Zmluvy o budúcej zmluve

 

  • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena

Zmluva o vecnom bremene – práva prechodu, prejazdu

Zmluva o vecnom bremene – uloženia inžinierskych sietí

 

  • Vyhotovovanie návrhov na vklad

 

 

Súviace služby:

 

  • podávanie žiadostí na správu katastra

Podávanie žiadostí o opravné konanie

Podávanie návrhov na vklad

a iné

 

  • vyberanie dokladov zo správy katastra

Výpisov z listov vlastníctva

Kópií z katastrálnej mapy

Kopií pozemno knižných vložiek