Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam


Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

 

Geometrický plán sa vyhotovuje na určenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nemajú založený list vlastníctva v registri KN-C.

 

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • vytýčenie nových parciel registra KN-C
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
  • vyhotovenie zmluvy