Geometrický plán na zmenu druhu pozemku


Geometrický plán na zmenu druhu pozemku

Geometrický plán sa vyhotovuje na zmenu druhu pozemku napr. zmenu poľnohospodárskej a lesnej pôdy na zastavanú plochu alebo ostatnú plochu na trvalé trávnaté porasty a iné druhy pozemkov.

 

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • vytýčenie vyňatého/odňatého pozemku
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností