Vytýčenie stavby


Vytýčenie stavby 

Vytýčenie sa realizuje na základe podkladov od projektanta. Rozsah vytýčenie sa určuje podľa požiadaviek klienta.

Najčastejšie sa vytyčuje polohová a výšková poloha stavby, hlavné polohové čiary alebo hlavné osi, hlavné polohové a výškové body trás.

Pri vytyčovaní stavby využívame najnovšiu techniku – naše prístrojové vybavenie.

 

 

Služba obsahuje:

  • vytýčenie bodov stavby v teréne
  • vytyčovací výkres stavby
  • zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov
  • technická správa
  • grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov
  • autorizačné overenie
  • protokol o vytýčení stavby v elektronickej podobe (PDF, DXF, DGN, DWG)

  

Protokol o vytýčení stavby sa odovzdáva spolu s vytyčovacím výkresom ako záväzný dokument pri kolaudácii stavby (Stavebný zákon  č. 50/1976 Zb.) .

 

 

Užitočné informácie o vytýčení stavieb podľa  vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii  v znení neskorších  predpisov nájdete priamo na našej stránke.